Πέρυσι τέτοιο καιρό είχε “ανάψει” ο διάλογος για την ίδρυση ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης (ΤΕΑ) , σαν μέσο διάσωσης των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ και εξασφάλισης ορισμένων ασφαλιστικών παροχών προς τα μέλη του. Οι προθεσμίες παρήλθαν και αυτή η ευκαιρία μάλλον έχει χαθεί. Μήπως πρέπει όλοι μαζί να απαιτήσουμε να μας δοθεί από την πολιτεία μια… δεύτερη;
Στη συνέχεια παραθέτουμε το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας, ορισμένες πληροφορίες για τα υπάρχοντα ΤΕΑ και τι ισχύει στο εξωτερικό.

Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (TΕΑ)

Ο νόμος 3029/2002 (άρθρο 7) προσάρμοσε την ελληνική νομοθεσία στην ευρωπαϊκή οδηγία 41/2003 και έδωσε τη δυνατότητα για την ίδρυση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) στην Ελλάδα. Τα ΤΕΑ μπορούν να ιδρύονται σε προαιρετική βάση ύστερα από πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή ύστερα από κοινού συμφωνία των εργαζομένων και των εργοδοτών ή των αυτοτελώς απασχολούμενων κτλ. Λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου –μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα- και καλύπτουν διαφόρους κινδύνους συμπληρωματικούς ως προς το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, κτλ). Το σύστημα χρηματοδότησης μπορεί να είναι το αναδιανεμητικό ή το κεφαλαιοποιητικό. Στις περιπτώσεις που τα ΤΕΑ χορηγούν συντάξεις τότε το σύστημα χρηματοδότησης είναι αποκλειστικά το κεφαλαιοποιητικό.
Η ίδρυση ενός τέτοιου Ταμείου γίνεται κατόπιν σύνταξης ειδικού καταστατικού εισφορών και παροχών, σχετικής αναλογιστικής μλέτης, έγκρισης βιωσιμότητας από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και τελική αποδοχή και δημοσίευση σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Επιπλέον τα Ταμεία υπόκεινται στον ετήσιο έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν λιγότερο από δέκα Ταμεία και ο θεσμός της Επαγγελματικής ασφάλισης δεν έχει ουσιαστικά αναπτυχθεί. Αντίθετα στην Ευρώπη και στη Βόρειο Αμερική τα συγκεκριμένα προγράμματα αποτελούν το πιο κλασικό συνταξιοδοτικό όχημα για το σύνολο των εργαζομένων.
Τα ταμεία που λειτουργούν στην Ελλάδα όπως καταγράφονται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής:
 • Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομίας (ΤΕΑΥΠΟΙΚ),
 • Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ΕΛΤΑ (ΤΕΑ ΕΛΤΑ)
 • Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης των Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ)
 • Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών (ΤΕΑΓΕ)
 • Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΤΕΑΕΕΚΕ)
 • Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ενώσεως
 • Αστυνομικών (ΤΕΑΕΤΔΕΑ)
 • Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Καζίνο (ΤΕΑΠΚ)
Η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Occupational Pension Funds) είναι η EIOPA (European Insurance & Occupational Pensions Authority) με έδρα στη Γερμανία (Φρανκφούρτη). https://eiopa.europa.eu/https://eiopa.europa.eu/
Στη συνέχεια καταγράφουμε ενδεικτικά τρία Ταμεία Επαγελματικής Ασφάλισης Μηχανικών που λειτουργούν στην Ιρλανδία και Γερμανία.
 • The Engineer’s & Technician’s Flexible Pension Plan
 • The Baden-Württemberg pension fund for engineer pensions (Versorgungswerk Ingenieursversorgung Baden-Württemberg)
 • The pension fund of the Baden-Württemberg Chamber of Architects (Versorgungswerk der Architektenkammer Baden-Württemberg – VWDA)
Επίσης, παραθέτουμε τις σχετικές ιστοσελίδες για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες.

© 2015 Ανασυγκρότηση Μηχανικών: σχεδιάζοντας ένα νέο ΤΕΕ

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account