21226551

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ
ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΡΓΩΝ, ΜΗΤΡΩΑ κλπ

Το παρόν Υπόμνημα περιλαμβάνει απόψεις και παρατηρήσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί τριών κειμένων εργασίας που δόθηκαν προς διαβούλευση, και συγκεκριμένα επί των εξής κειμένων:

Α. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: Δομές στρατηγικού σχεδιασμού στα τεχνικά έργα, διαδικασίες διαφάνειαςκαι κεντρικού ελέγχου στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων

Β. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

«ΜΕΡΟΣ Β: ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΤΙΤΛΟΣ 2: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κεφάλαιο 1: Λοιπές διατάξεις – Προσυμβατικό στάδιο – Τμήμα Ι: Γενικές διατάξεις και

Τμήμα ΙΙ: Διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών»

Γ. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

«ΜΕΡΟΣ Β: ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ 2: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κεφάλαιο 2: Συμβατικό στάδιο – Τμήμα Ι: Διοίκηση – διαχείριση τηςσύμβασης

Α. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: Δομές στρατηγικού σχεδιασμού στα τεχνικά έργα, διαδικασίες διαφάνειας και κεντρικού ελέγχου στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων

 1. Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει διατάξεις που είναι στη σωστή κατεύθυνση αναφορικά με την ηλεκτρονική καταγραφή, παρακολούθηση και διεργασία των Μητρώων, των διαδικασιών και των συμβάσεων, τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών έργων, την πιστοποίηση των Υπηρεσιών των αναθετουσών Αρχών κ.λπ. Πρόκειται για προτάσεις που έχουν κατατεθεί κατ’ επανάληψη στο παρελθόν από το ΤΕΕ και τους συλλογικούς φορείς των μελετητών και εργοληπτών, κάποιες δε από αυτές προβλέπονται θεωρητικά και από τον ν. 3316/2005, χωρίς να έχουν μέχρι σήμερα υλοποιηθεί στην πράξη.
 2. Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η έκδοση 10 εκτελεστικών υπουργικών αποφάσεων, 12 κοινών υπουργικών αποφάσεων και 2 προεδρικών διαταγμάτων. Ορισμένα από αυτά είναι προαπαιτούμενα για την έναρξη ισχύος του νόμου ή για την έναρξη ισχύος συγκεκριμένων άρθρων αυτού, όπως, ενδεικτικά:

– Η Κ.Υ.Α. της παρ. 8 του άρθρου 3 περί ρύθμισης ειδικότερων ζητημάτων που αφορούν στη διαχείριση και λειτουργία του Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.

– Η Κ.Υ.Α. της παρ. 6 του άρθρου 4 περί καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών, όρων χρήσης και πρόσβασης στο ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ.

– Η Κ.Υ.Α. της παρ. 12 του άρθρου 5 περί καθορισμού κατηγοριών αδειοδοτήσεων που εισάγονται στο Κ.Η.Σ.Α. και ειδικότερων ζητημάτων εφαρμογής του συστήματος.

– Οι Κ.Υ.Α. της παρ. 13 και 14 του άρθρου 5 περί καθορισμού ειδικότερων ζητημάτων για αδειοδοτήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και για ειδικές κατηγορίες αδειοδοτήσεων κ.λπ.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι απαιτείται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σύνταξης, θέσης σε διαβούλευση, οριστικοποίησης και δημοσίευσης των εκτελεστικών διατάξεων, προκειμένου να μη τεθεί σε αδράνεια ο νέος νόμος. Επισημαίνεται ότι για ορισμένες από αυτές τις διατάξεις, στο σχέδιο νόμου αναφέρεται προθεσμία έκδοσης, αλλά για τις περισσότερες δεν τίθεται προθεσμία.

 1. Το άρθρο 17 του σχεδίου νόμου περιέχει διατάξεις που τροποποιούν διατάξεις του ν. 3316/2005. Κάποιες από αυτές περιλαμβάνονται και στα κείμενα εργασίας που δόθηκαν προς διαβούλευση από την ομάδα εργασίας του Υπουργείου Υποδομών που επεξεργάζεται τα ζητήματα των δημοσίων συμβάσεων (σημείωση: Κεφ. Β και Γ του παρόντος).

Παρ. 1: Να διορθωθεί στη 2η σειρά της νέας παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3316/2005 η προθεσμία για την έκδοση των αποφάσεων. Δεν μπορεί να είναι «από τη δημοσίευση του παρόντος», αφού θα αποτελεί παράγραφο του άρθρου 2 του ν. 3316/2005, που δημοσιεύθηκε το 2005.

– Οι απόψεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τις λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται στα Κεφ. Β και Γ του παρόντος.

– Δεν γνωρίζουμε αν το σχέδιο νόμου θα προωθηθεί σε πρώτο χρόνο, και θα ακολουθήσουν οι τροποποιήσεις του ν. 3316/2005. Αν ισχύει αυτό, πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθούν στο άρθρο 17 οι προτάσεις που κατατέθηκαν κατ’ επανάληψη από το ΤΕΕ και τους Συλλόγους μελετητών, αλλά και συμφωνήθηκανομόφωνα από τα μέλη της «Ομάδας Εργασίας για άμεσες παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005» (Υ.Α. Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αριθ. Δ17γ/14/57/ΦΝ 439/30.5.2014), στην οποία μετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Υποδομών, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ (σημείωση: και σημερινός Υπουργός Υποδομών), εκπρόσωποι των Συλλόγων Μελετητών. Οι προτάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

«1. Δυνατότητα αυξομείωσης συμβατικών ποσοτήτων εργασιών εντός μίας κατηγορίας μελέτης, αλλά και μεταξύ των κατηγοριών της μελέτης, με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα χωρίς την ανάγκη σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Επίσης δυνατότητα σύνταξης και ενσωμάτωσης σε Συγκριτικό Πίνακα τιμών μονάδος νέων εργασιών, χωρίς την ανάγκη σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης (για εν εξελίξει και νέες συμβάσεις, όπως ανάλογα ισχύει για τις συμβάσεις δημοσίων έργων).

 1. Θέσπιση απροβλέπτων δαπανών στις νέες συμβάσεις μελετών (όπως ανάλογα ισχύει για τις συμβάσεις δημοσίων έργων). Το ποσοστό των απροβλέπτων θα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού ΥΜΕΔΙ ανάλογα με το ύψος της προεκτιμώμενης αμοιβής εκάστης μελέτης (σημείωση: περιλαμβάνεται στις προτάσεις του κειμένου εργασίας Β: Προσυμβατικό στάδιο)
 2. Τροποποίηση της βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών για μελέτες των άρθρων 7, 8 και 9 του ν. 3316/2005 ως εξής:

α. Οι οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται στο πλαίσιο των διαδικασιών του ν. 3316/2005 βαθμολογούνται ανάλογα με τα προσφερόμενα ποσοστά (%) έκπτωσης «ε» ως εξής:

ΒΟΠi = εi,

εφόσον δεν υπερβαίνουν τον αριθμητικό μέσο όρο (ΜΟ) των ποσοστών των εκπτώσεων που δόθηκαν στον διαγωνισμό από τον συνολικό αριθμό (Ν) των συμμετεχόντων, οι οποίοι δεν αποκλείσθηκαν από την διαδικασία του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών.

β. Οι οικονομικές προσφορές με έκπτωση μεγαλύτερη του αριθμητικού μέσου όρου (ΜΟ) των ποσοστών των εκπτώσεων, βαθμολογούνται ως εξής:

ΒΟΠi = ΜΟ + [εi – ΜΟ] / Ν

 1. Τροποποίηση της βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών για μελέτες του άρθρου 6 του ν. 3316/2005 ως εξής:

Ο βαθμός 100 αντιστοιχεί στη μέγιστη δυνατή έκπτωση 100%, ο δε βαθμός 0 στην ελάχιστη, δηλαδή σε 0%. Συνεπώς η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό (%) έκπτωσης:

ΒΟΠi = εi.

 1. Επιβολή πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης πέραν του 5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης. Οι πρόσθετες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης θα είναι κλιμακωτές ανάλογα με τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης ως κατωτέρω:

Για προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης τα οποία είναι μεγαλύτερα από τον αριθμητικό μέσο όρο (ΜΟ) των ποσοστών έκπτωσης των παραδεκτών προσφορών, όταν ο ως άνω μέσος όρος είναι μεγαλύτερος από 40%, οι πρόσθετες εγγυήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Ποσοστά έκπτωσης Πρόσθετες εγγυήσεις

ανά μονάδα ποσοστού έκπτωσης

>40 έως και 50% 0,10

>50 έως και 60% 0,15

>60 έως και 70% 0,20

>70 έως και 80% 0,25

> 80 0,30

 1. Ο Φάκελος του Έργου ως προϋπόθεση σύναψης (προαπαιτούμενο της προκήρυξης) μελέτης ή παροχής υπηρεσιών εγκρίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου (σημείωση: περιλαμβάνεται στις προτάσεις του κειμένου εργασίας Β: Προσυμβατικό στάδιο).
 2. Η διάρκεια των συμφωνιών πλαίσιο να μην υπερβαίνει τα 4 έτη, αντί των 3 ετών που ισχύει (σημείωση: περιλαμβάνεται στις προτάσεις του κειμένου εργασίας Β: προσυμβατικό στάδιο).
 3. Για τα μέλη των Επιτροπών Διαγωνισμού του άρθρου 21 του Ν.3316/05 να εφαρμόζεται η διαδικασία κλήρωσης για όλα τα μέλη (υπηρεσιακά και Τ.Ε.Ε.), από καταλόγους που θα συντάσσονται από κάθε φορέα σε ετήσια βάση (σημείωση: περιλαμβάνεται στις προτάσεις του κειμένου εργασίας Β: Προσυμβατικό στάδιο).
 4. Το ποσοστό 15% της αμοιβής ερευνητικών εργασιών, που δύναται να περιληφθεί σε προκήρυξη ανάθεσης σύνθετης μελέτης, κατά την εξέλιξη της σύμβασης να μπορεί να αυξηθεί μέχρι ποσοστό 18% της συμβατικής αμοιβής των ερευνητικών εργασιών, χωρίς να απαιτείται σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης (σημείωση: περιλαμβάνεται στις προτάσεις του κειμένου εργασίας Β: Προσυμβατικό στάδιο).
 5. Στα τεύχη των προκηρύξεων ανάθεσης μελετών του ν. 3316/2005 να τεθούν προθεσμίες για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης των μελετών, οι οποίες θα μπορούν να παρατείνονται μόνο εφόσον ασκούνται προσφυγές.
 6. Στις περιπτώσεις παράτασης του χρόνου ισχύος των προσφορών διαγωνισμού μελετών ή συναφών υπηρεσιών, όπως αυτός έχει ορισθεί στην προκήρυξη, δύναται να γίνουν αλλαγές στην σύμπραξη ή και στην ομάδα μελέτης διαγωνιζόμενου για σπουδαίο λόγο (συνταξιοδότηση, απώλεια της ιδιότητας του μελετητή), μετά από αίτηση του κοινού εκπροσώπου και του αποχωρήσαντα. Η αντικατάσταση θα μπορεί να γίνεται με άτομο ή μελετητικό γραφείο αντιστοίχων προσόντων, μετά από απόφαση της Υπηρεσίας.
 7. Διατήρηση μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης, των ατομικών πτυχίων φυσικών προσώπων – μελετητών που έχουν λάβει μέρος σε διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης μεμονωμένα ή ως μέλη σύμπραξης και εντάσσονται σε γραφείο μελετών, το οποίο δεν ανήκει σε ανταγωνιστικό σχήμα κατά τη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης μετά όμως τη λήξη ισχύος των προσφορών, είτε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, για τη σύμβαση αυτή και μόνο.
 8. Για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών να είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του ν. 3316/2005, από όλους τους φορείς του στενού και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.».
 9. Άρθρο 18 παρ. 1: Διαφωνούμε με την επιλογή να εφαρμόζεται σε όλα τα είδη τεχνικών έργων το σύστημα προσφοράς μελέτης και κατασκευής.

Υπενθυμίζεται ότι με την υπ’ αριθ. πρωτ. 87/15.2.2011 απόφαση του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ συστήθηκε ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από εκπροσώπους των Υπουργείων ΥΠΟΜΕΔΙ και ΥΠΕΚΑ (μεταξύ των οποίων και μέλη του ΤΣΔΕ), του ΙΟΚ, του ΤΕΕ, των εργοληπτικών και μελετητικών συλλογικών φορέων, με αντικείμενο τη διατύπωση προτάσεων για θέσπιση κανόνων και ορίων στην εφαρμογή του τρόπου δημοπράτησης έργων με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή.

Η ομάδα εργασίας κατέληξε σε πόρισμα με βάση το οποίο το σύστημα «μελέτη-κατασκευή» πρέπει μεν να διατηρηθεί, αφού δίδει λύσεις σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προδιαγραφεί μονοσήμαντα η τεχνική λύση και να γίνει δημοπράτηση με συμπλήρωση τιμολογίου, αλλά παράλληλα να εφαρμόζεται σε πολύ περιορισμένα είδη έργων και, ειδικότερα, σε περιπτώσεις έργων που περιλαμβάνουν ειδική τεχνογνωσία και/ή στοχεύουν στην επίτευξη καθορισμένων στόχων επεξεργασίας (processtreatment).

Το πόρισμα της ομάδας εργασίας είναι πλήρως τεκμηριωμένο και σαφές, περιλαμβάνει δε και σειρά σημαντικών προτάσεων για τη στελέχωση των Επιτροπών Διαγωνισμού, τη διαδικασία και μεθοδολογία βαθμολόγησης των προσφορών, τη συμμόρφωση προς ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, το περιεχόμενο των τευχών δημοπράτησης, καθώς και άλλες προτάσεις για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και της ποιότητας των έργων.

Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπουργική απόφαση Δ17γ/256/7/ΦΝ433.5/2013 (ΦΕΚ 2261/Β/11.9.2013), με την οποία καθορίζονται τα είδη των τεχνικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4146/2013 για δημοπράτησή τους με το σύστημα «μελέτη-κατασκευή».

Μετά τα παραπάνω, δεν κατανοούμε τον λόγο για τον οποίο επαναφέρεται η δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος σε όλες τις κατηγορίες έργων. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να τεκμηριωθεί επαρκώς και να απαντηθούν με λεπτομέρεια όλα τα ζητήματα που προέκυψαν στο παρελθόν κατά την εφαρμογή του συστήματος και ανάγκασαν το Υπουργείο Υποδομών να προσφύγει στα παραπάνω περιγραφόμενα και στον περιορισμό της εφαρμογής του.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΜΕΡΟΣ Β: ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ 2: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κεφάλαιο 1: Λοιπές διατάξεις – Προσυμβατικό στάδιο

Τμήμα Ι: Γενικές διατάξεις

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ:

 1. Δεν κατέστη σαφές από την αλληλογραφία το πλαίσιο το οποίο προωθείται. Π.χ. τίθενται τα ερωτήματα:

– Θα συνεχίσει να ισχύει ο ν. 4281/2014 ή κάποια τμήματα αυτού; Από σχόλια που υπάρχουν στο κείμενο συμπεραίνεται ότι θα συνεχίσει να ισχύει (π.χ. άρθρο 11). Απαιτούνται διευκρινίσεις.

– Τα τεύχη που δόθηκαν προς διαβούλευση αποτελούν τμήματα κάποιου νόμου; Ποιο είναι τα συνολικά περιεχόμενα του νόμου αυτού;

 1. Για να είναι δυνατή η πλήρης και χωρίς επιφύλαξη μόρφωση άποψης πρέπει να γνωστοποιηθεί το περιεχόμενο διατάξεων στις οποίες αναφέρονται και παραπέμπουν διατάξεις των τευχών που δόθηκαν προς διαβούλευση. Π.χ., ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στο άρθρο 10 παρ. 1 αναφέρεται ότι «Η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση διενεργείται σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 29 του Μέρους Α, Τίτλος 3, Τμήμα Ι του παρόντος», το οποίο δεν έχει δοθεί προς διαβούλευση. Επίσης, στο άρθρο 10 παρ. 2 γίνεται αναφορά σε «ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται ρητά στο άρθρο 32 παραγρ. 2, 3, 5 και 6 του Μέρους Α, Τίτλος 3, Τμήμα Ι του παρόντος», που επίσης δεν δόθηκε προς διαβούλευση.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ:

Άρθρο … (1): Ορισμοί

– Ποιο είναι το «Μέρος Α» και ποιους ορισμούς περιλαμβάνει;

– «Μελέτη»: δεν είναι κατανοητός ο λόγος για τον οποίο αφαιρέθηκε η λέξη «τεχνικό» ως χαρακτηρισμός των έργων, που υπήρχε στον αντίστοιχο ορισμό του ν. 3316/2005

– «Τεχνικές υπηρεσίες»: ο όρος αυτός είναι ατυχής, επειδή παραπέμπει σε Τεχνικές Υπηρεσίες αναθέτουσας Αρχής.

Πρόταση: «Παροχή τεχνικής υπηρεσίας»

– «Κύριος του Έργου»: όλες οι κατηγορίες μελετών δεν έχουν ως αποτέλεσμα ένα έργο. Συνεπώς η έννοια του «έργου» πρέπει να απαλειφθεί ή να συμπληρωθεί ο ορισμός.

Πρόταση: «Κύριος του έργου είναι η αναθέτουσα Αρχή στην οποία ανήκει το έργο για το οποίο εκπονούνται οι μελέτες και παρέχονται οι τεχνικές υπηρεσίες ή για την οποία εκπονείται η μελέτη και παρέχονται οι τεχνικές υπηρεσίες».

– «Φυσικό αντικείμενο»: είναι σωστός ο νέος ορισμός, σε σχέση με αυτόν του ν. 3316/2005, αφενός επειδή με τη σύμβαση ανατίθεται η μελέτη και όχι το έργο και αφετέρου επειδή καλύπτει και τις μελέτες που δεν καταλήγουν σε κατασκευή έργου

– «Συμβατική αμοιβή»: είναι ορθή η τροποποίηση σε σχέση με τον αντίστοιχο ορισμό του ν. 3316/2005, ο οποίος είχε σαφή αναφορά στη διαδικασία του άρθρου 6 (ν. 3316/2005), που με τη νέα νομοθεσία καταργείται

– «Μονάδες φυσικού αντικειμένου»: ο ορισμός είναι συναφής με αυτόν του ν. 3316/2005, και είναι ορθή η τροποποίηση αναφοράς στο αντικείμενο της σύμβασης, δηλαδή τη μελέτη ή την παροχή υπηρεσίας και όχι στο παραγόμενο έργο

– «Σύνθετη μελέτη»: ο νέος ορισμός είναι πιο σαφής από αυτόν του ν. 3316/2005 που ήταν πιο γενικός.

Άρθρο … (2): Πεδίο εφαρμογής – Κατηγορίες μελετών

– Παρ. 2: Κατηγορίες μελετών

Η προτεινόμενη διάσπαση ορισμένων κατηγοριών μελετών πρέπει να εφαρμοστεί με τις εξής επισημάνσεις-προϋποθέσεις:

Να διατηρηθεί η ισχύουσα αρίθμηση των κατηγοριών του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005

– Οι προτεινόμενες διασπασθείσες κατηγορίες να αριθμηθούν με τα στοιχεία (α) και (β) ως υποκατηγορίες της παλιάς κατηγορίας (π.χ. 8(α): στατικές μελέτες κτιριακών έργων, 8(β): στατικές μελέτες τεχνικών έργων)

– Ο ενδιαφερόμενος να έχει δυνατότητα εγγραφή και στις δύο υποκατηγορίες στην τάξη Α, αλλά να μπορεί να αναβαθμίσει την τάξη του πτυχίου του χρησιμοποιώντας την εμπειρία του είτε για μία από τις δύο κατηγορίες είτε και για τις δύο, σε περίπτωση κατά την οποία διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και πληροί τις προϋποθέσεις αναβάθμισης και για τις δύο υποκατηγορίες.

Κατηγορίες 6 και 7: Η τροποποίηση του αντικειμένου της κατηγορίας 7 και η μεταφορά αντικειμένου στην κατηγορία 6 (π.χ. αναπλάσεις ανοικτών χώρων, διαρρύθμιση εσωτερικών & εξωτερικών χώρων και τοπίου) δίνει πεδίο δραστηριότητας σε μηχανικούς που δεν έχουν τα απαραίτητα επιστημονικά εφόδια για την εκπόνηση των μελετών αυτών, όπως Πολιτικούς και Δομοστατικούς Μηχανικούς, που έχουν σήμερα πρόσβαση στην κατηγορία 6.

Μπορεί, εναλλακτικά, να δημιουργηθούν υποκατηγορίες 7(α) «διαμορφώσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και τοπίου» και 7(β) «αποκατάσταση-διατήρηση μνημείων, κτιρίων και οικισμών»..

Κατηγορία 35: Είναι σωστός ο καθορισμός νέας κατηγορίας «Ενεργειακές μελέτες κτιριακών έργων».

Κατηγορία 37: Προτείνεται να διασπαστεί σε (α) Περιβαλλοντικές μελέτες κτιριακών και τεχνικών έργων και (β) Περιβαλλοντικές μελέτες προγραμμάτων και σχεδίων.

Άρθρο … (3): Προγραμματική σύμβαση μεταξύ φορέων του δημόσιου φορέα

– Το άρθρο αυτό πρέπει να ελεγχθεί σε σχέση με το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) για την εφαρμογή του σε Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού, ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις ή αντιθέσεις.

Τμήμα ΙΙ: Διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών

Άρθρο … (4): Προκαταρκτικές ενέργειες του κύριου του έργου για την ανάθεση – Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης

– Η αλλαγή της ονομασίας του «Φακέλου του έργου» είναι ορθή

Παρ. 1: Να διορθωθεί ότι ο φάκελος της σύμβασης συμπληρώνεται και επικαιροποιείται έως «την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την Προϊσταμένη Αρχή»

Παρ. 2 Α (1): «Την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης σε σχέση και με την προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη ….» (προστίθεται η λέξη «και», επειδή η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας θα γίνει κυρίως με βάση την αναγκαιότητα του έργου (π.χ. οδική ασφάλεια, συμπληρωματικότητα με άλλο έργο), σε συνδυασμό και με τη δαπάνη για την υλοποίησή του

Παρ. 2 Α (4): Η προσθήκη για πρόβλεψη των «απρόβλεπτων δαπανών» στην προεκτιμώμενη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης ή την παροχή υπηρεσίας είναι ορθή

Παρ. 2 Α (8): Δεν είναι κατανοητή η απαίτηση για αναφορά σε υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες εργασίας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

Παρ. 2 Α (9): Δεν είναι κατανοητή η απαίτηση για έκθεση τεκμηρίωσης μέτρων προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων

Παρ. 2 Γ: Απαιτείται ανάλυση, όπως στις παρ. Α και Β (π.χ. υποβολές, εγκρίσεις, πιστοποιήσεις & λογαριασμοί, βεβαιώσεις)

Άρθρο … (5): Συστήματα ανάθεσης συμβάσεων μελετών

Παρ. 3: Πρόταση: Με δεδομένο ότι τα συστήματα των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται με ορισμένες προϋποθέσεις και συνθήκες, η παρ. 3 πρέπει να διατυπωθεί ως εξής: «Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανάθεση της πλήρους μελέτης ή επιμέρους σταδίων αυτής γίνεται με το σύστημα ….»

Παρ. 1: Ο φάκελος της σύμβασης συμπληρώνεται και επικαιροποιείται έως «την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την Προϊσταμένη Αρχή»

Δωρεά μελετών: Το άρθρο αυτό πρέπει να καταργηθεί, διότι, εκτός των άλλων, υπάρχει κίνδυνος από τυχόν ανεξέλεγκτη εμπλοκή ιδιωτών στον σχεδιασμό, προγραμματισμό και εκτέλεση των δημοσίων έργων, με αποτέλεσμα την προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων, την αλλοίωση του ανταγωνισμού κατά τη δημοπράτηση του έργου, τη μη τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών μελετών δημοσίου κατά την εκπόνηση της μελέτης και, τέλος, την εκπόνηση της μελέτης από πρόσωπα που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα προς τούτο προσόντα. Όπως επισημαίνει σε σχετικό άρθρο του ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος Βρεττός «Με τις κατάλληλες μεθοδεύσεις μία μελέτη θα μπορούσε να θέσει προδιαγραφές που θα ευνοούσαν συγκεκριμένες κατασκευαστικές μεθόδους, θα προωθούσαν συγκεκριμένες τεχνολογικές επιλογές, θα αξιοποιούσαν συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία και θα υποβάθμιζαν άλλα, θα αποσιωπούσαν υφιστάμενα προβλήματα ή θα αναδείκνυαν υπέρμετρα άλλα κ.λπ.».

– Οι προβλέψεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3316/2005 περί αρχιτεκτονικών διαγωνισμών δεν εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα ευρέως, πιθανόν επειδή η εκτελεστική Υ.Α. δεν έδωσε σαφή και εφαρμόσιμα κριτήρια για τη λειτουργική αξιοποίηση του πολύ σημαντικού αυτού θεσμού. Πρέπει να διατηρηθεί ρητά η διάταξη και να αναθεωρηθεί-συμπληρωθεί η Υ.Α.

Άρθρα … (6), (6Α) και (7): Συστήματα ανάθεσης συμβάσεων μελετών με αξιολόγηση μόνο της τεχνικής προσφοράς ή μόνο της οικονομικής προσφοράς ή της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς

– Οπωσδήποτε τα τρία προτεινόμενα συστήματα απλουστεύουν και συντομεύουν χρονικά τις διαδικασίες ανάθεσης μελετών και υπηρεσιών συμβούλου. Ωστόσο οι αλλαγές που προτείνονται σε σχέση με το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών και τα κριτήρια αξιολόγησης, αν και έχουν βελτιωθεί ελάχιστα, συνεχίζουν να περιέχουν ασάφειες και να επιδέχονται ερμηνειών, με αποτέλεσμα την υποκειμενική αξιολόγηση εκ μέρους των επιτροπών διαγωνισμού.

– Να τεθούν αυστηρές προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας ανάθεσης μελέτης μόνο με αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, ώστε να αποφευχθεί η καταχρηστική εφαρμογή της και να διασφαλιστεί η ποιότητα των μελετών και ο υγιής ανταγωνισμός

– Παραμένει η βαρύτητα του κριτηρίου της οικονομικής προσφοράς στο ποσοστό 30% της συνολικής βαθμολογίας, αν και κατά καιρούς προτάθηκε η μείωσή της, προκειμένου να έχει μικρότερη βαρύτητα η οικονομική προσφορά στην τελική βαθμολόγηση και να προκρίνονται οι προσφορές που περιλαμβάνουν καλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.

Πρόταση: Μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της οικονομικής προσφοράς στο σύστημα αξιολόγησης με βαθμολόγηση τεχνικής και οικονομικής προσφοράς στο 20%.

Πρόταση: Πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη (στην Υ.Α. της παρ. 4 του άρθρου 7) οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί από το ΤΕΕ και τους Συλλόγους μελετητών, αλλά και έχουν συμφωνηθεί ομόφωνα από τα μέλη την Ομάδας Εργασίας για άμεσες παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Υ.Α. Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αριθ. Δ17γ/14/57/ΦΝ 439/30.5.2014), στην οποία μετείχαν υπηρεσιακού παράγοντες του Υπουργείου Υποδομών, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, εκπρόσωποι των Συλλόγων Μελετητών.

Συγκεκριμένα, η πρόταση της παραπάνω Ομάδας Εργασίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Τροποποίηση της βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών για μελέτες των άρθρων 7, 8 και 9 του ν. 3316/2005 ως εξής:

α. Οι οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται στο πλαίσιο των διαδικασιών του νόμου 3316/05, βαθμολογούνται ανάλογα με τα προσφερόμενα ποσοστά (%) έκπτωσης «ε» ως εξής:

ΒΟΠi = εi,

εφόσον δεν υπερβαίνουν τον αριθμητικό μέσο όρο (ΜΟ) των ποσοστών των εκπτώσεων που δόθηκαν στον διαγωνισμό από τον συνολικό αριθμό (Ν) των συμμετεχόντων, οι οποίοι δεν αποκλείσθηκαν από τη διαδικασία της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

 1. Οι οικονομικές προσφορές με έκπτωση μεγαλύτερη του αριθμητικού μέσου όρου (ΜΟ) των ποσοστών των εκπτώσεων, βαθμολογούνται ως εξής:

ΒΟΠi = ΜΟ + [εi – ΜΟ] / Ν

 1. Τροποποίηση της βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών για μελέτες του άρθρου 6 του ν. 3316/2005 ως εξής: Ο βαθμός 100 αντιστοιχεί στη μέγιστη δυνατή έκπτωση 100%, ο δε βαθμός 0 στην ελάχιστη, δηλαδή σε 0%. Συνεπώς η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό (%) έκπτωσης:

ΒΟΠi = εi

 1. Επιβολή πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης πέραν του 5% επί της αμοιβής της μελέτης. Οι πρόσθετες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης προτείνεται να είναι κλιμακωτές ανάλογα με τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης ως κατωτέρω:

Για προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης τα οποία είναι μεγαλύτερα από τον αριθμητικό μέσο όρο (ΜΟ) των ποσοστών έκπτωσης των παραδεκτών προσφορών, όταν ο ως άνω μέσος όρος είναι μεγαλύτερος από 40%, οι πρόσθετες εγγυήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Ποσοστά έκπτωσης Πρόσθετες εγγυήσεις

ανά μονάδα ποσοστού έκπτωσης

>40 έως και 50% 0,10

>50 έως και 60% 0,15

>60 έως και 70% 0,20

>70 έως και 80% 0,25

> 80 0,30

– Η προβλεπόμενη κατάργηση του κριτηρίου της γνώσης των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του έργου, που έδινε ένα πλεονέκτημα σε «μικρά» γραφεία, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε ανάληψη μελετών χαμηλής τάξης (Α ή Β), θα δυσχεράνει σαφώς τη θέση τους στον ανταγωνισμό και είναι τελείως αναιτιολόγητη. Προτείνεται να διατηρηθεί η διάταξη.

Άρθρο … (8): Ανάθεση συμφωνίας-πλαίσιο

Παρ. 3: Συμφωνούμε με την αύξηση της μέγιστης διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο (τέσσερα έτη αντί των τριών που προβλέπει ο ν. 3316/2005).

Παρ. 5: Μετά την κατάργηση των κάτω ορίων προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά κατηγορία και τάξη, με βάση τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναθέσεις μελετών και παροχής υπηρεσιών οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών (άρθρο 59 του ν. 4278/2014), δεν μπορεί να γίνεται ο προσδιορισμός των τάξεων πτυχίου που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο με τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή.

Παρ. 7: Πρέπει να διευκρινιστεί το αντικείμενο της συμπληρωματικής προσφοράς, δηλαδή αν θα αφορά σε τροποποίηση της οικονομικής προσφοράς, ή της τεχνικής προσφοράς. Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η οποιαδήποτε τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλλει τους όρους του φακέλου της μελέτης, με βάση τους οποίους διεξήχθη ο διαγωνισμός και περιλαμβάνονται στα σχετικά τεύχη.

Άρθρο … (9): Διαδικασία ανάθεσης σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών

– Να συμπληρωθεί στο άρθρο ότι δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία για ανάθεση σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών έχουν μόνο εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών. Οι περιπτώσεις απαίτησης παροχής υπηρεσίας από ειδικούς επιστήμονες για συγκεκριμένου μεγέθους, κατηγορίας ή σημασίας έργα καλύπτεται από το άρθρο «Εμπειρογνώμονες» (άρθρο 38 του ν. 3316/2005), το οποίο αναφέρει ρητά ότι δεν απαιτείται εγγραφή στα Μητρώα.

Άρθρα … (6, 7, 8, 9): Συστήματα ανάθεσης συμβάσεων μελετών

– Συμφωνούμε με την επιλογή του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε. με ηλεκτρονική κλήρωση από κατάλογο που συντάσσεται ανά κατηγορία μελέτης ετησίως, μετά από πρόσκληση.

Άρθρο … (18): Υποκατάσταση ή αλλαγή μέλους εταιρείας, σύμπραξης ή κοινοπραξίας κατά τη διάρκεια ανάθεσης

– Να συμπληρωθεί παράγραφος με το εξής περιεχόμενο: «Στις περιπτώσεις παράτασης του χρόνου ισχύος των προσφορών διαγωνισμού μελετών ή συναφών υπηρεσιών, όπως αυτός έχει ορισθεί στην προκήρυξη, δύναται να γίνουν αλλαγές στην σύμπραξη ή και στην ομάδα μελέτης διαγωνιζόμενου για σπουδαίο λόγο (συνταξιοδότηση, απώλεια της ιδιότητας του μελετητή), μετά από αίτηση του κοινού εκπροσώπου και του αποχωρήσαντα. Η αντικατάσταση θα μπορεί να γίνεται με άτομο ή μελετητικό γραφείο αντιστοίχων προσόντων, μετά από απόφαση της Υπηρεσίας.».

Άρθρο … (18): Υποκατάσταση ή αλλαγή μέλους εταιρείας, σύμπραξης ή κοινοπραξίας κατά τη διάρκεια ανάθεσης

– Να συμπληρωθεί ότι στα τεύχη των προκηρύξεων ανάθεσης μελετών του Ν.3316/05 τίθενται προθεσμίες για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης των μελετών, οι οποίες θα μπορούν να παρατείνονται μόνο εφόσον ασκούνται προσφυγές.»

Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΜΕΡΟΣ Β: ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ 2: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κεφάλαιο 2: Συμβατικό στάδιο

Τμήμα Ι: Διοίκηση – διαχείριση της σύμβασης

Άρθρο … (3316-άρθρο 24): Εγγυήσεις

– Συμφωνούμε με τον υπολογισμό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επί της αξίας της σύμβασης.

Άρθρο … (3316-άρθρο 26): Υποκατάσταση αναδόχου

– Να συμπληρωθεί παράγραφος ως εξής: «Διατηρούνται, μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης, τα ατομικά πτυχία φυσικών προσώπων – μελετητών που έχουν λάβει μέρος σε διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης μεμονωμένα ή ως μέλη σύμπραξης και εντάσσονται σε γραφείο μελετών, το οποίο δεν ανήκει σε ανταγωνιστικό σχήμα κατά τη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης μετά όμως τη λήξη ισχύος των προσφορών, είτε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, για τη σύμβαση αυτή και μόνο»..

Άρθρο … (3316-άρθρο 29): Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της – Συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίες

Παρ. 1: Να διορθωθεί στο 1ο εδάφιο ως εξής: «… και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 72 της οδηγίας ΕΕ/2014/24».

Παρ. 2: Να συμπληρωθεί ως εξής: «Το ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.».

Παρ. 7: Να συμπληρωθούν οι προβλέψεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 3316/2005 περί προθεσμίας έγκρισης του Συγκριτικού Πίνακα, δικαιώματος του αναδόχου για υποβολή όχλησης, αυτοδίκαιας έγκρισης του Συγκριτικού Πίνακα και πειθαρχικού ελέγχου των υπευθύνων, σε περίπτωση μη έγκρισης εντός μηνός από την υποβολή της όχλησης.

Άρθρο … (3316-άρθρο 31): Υποχρεώσεις του αναδόχου – Πρόγραμμα Ποιότητας

– Η κατάργηση των διατάξεων περί τροποποίησης εγκεκριμένης μελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου οφείλεται στο γεγονός ότι προβλέπεται η συμμετοχή του αναδόχου της μελέτης στην ομάδα επίβλεψης του έργου;

– Το Πρόγραμμα Ποιότητας, ως ένα χρήσιμο εργαλείο παρακολούθησης σύνθετων μελετών θα πρέπει να διαφυλαχθεί από εκφυλιστικές – απλουστευτικές προσεγγίσεις. Πιθανόν η εφαρμογή του ΠΠΜ σε απλά – μικρά έργα να μην είναι απαραίτητη.

– Η συμμετοχή του μελετητή στην ομάδα επίβλεψης του έργου αποτελεί θετικό βήμα για την εφαρμογή των μελετών. Προτείνεται να παρέχεται η δυνατότητα στον ανάδοχο μελετητή να συμμετέχει δια εκπροσώπου του, που έχει εγνωσμένη εμπειρία στην επίβλεψη παρόμοιων έργων. Η ευθύνη του μελετητή να εξαντλείται στην παρακολούθηση της τήρησης της μελέτης.

©2020 Ανασυγκρότηση Μηχανικών

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account