Η Α/ΤΕΕ ΤΚΜ, προτείνουμε να συμπεριλάβει στον προγραμματισμό της τα ακόλουθα θέματα, ώστε το επόμενο διάστημα να διαμορφώσει -κατόπιν σχετικής προετοιμασίας – συγκεκριμένες προτάσεις προς τα  κεντρικά όργανα διοίκησης του ΤΕΕ:

  1. Διαμόρφωση πρότασης για την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων από το ΤΕΕ, σε όσους συναδέλφους -όλων των βαθμίδων- σήμερα δεν διαθέτουν (διπλωματούχοι κάποιων σχολών, πτυχιούχοι των ΤΕΙ κτλ), με μια εξεταστική διαδικασία που θα συνδέεται με το πρόγραμμα σπουδών τους και την επαγγελματική τους εμπειρία. Τα πορίσματα των σχετικών ομάδων εργασίας του ΤΕΕ ΤΚΜ για τη διαδικασία απόδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος κα την ανασύσταση των μητρώων του ΤΕΕ, μπορούν να αποτελέσουν μαζί με άλλες προτάσεις που θα κατατεθούν, βάση για συζήτηση.
  2. Ενημέρωση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ από εκπρόσωπο του ΤΕΕ στον ΕΦΚΑ και στο ΤΜΕΔΕ. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να ζητείται τουλάχιστον κάθε εξάμηνο (μπορούμε να ζητήσουμε σχετική ενημέρωση π.χ. μετά το Πάσχα). Σε αυτές τις συνεδριάσεις θα έχουμε την ευκαιρία για άμεση ενημέρωση, τόσο για την πρόοδο των νομοθετικών αλλαγών που δρομολογούνται, όσο και να θέτουμε τα προβλήματα της εφαρμογής τους.Παράλληλα θα πρέπει να ξεκινήσουμε με βάση και τα νέα δεδομένα, τη συζήτηση για θέματα όπως η ίδρυση επαγγελματικού ταμείου , η λειτουργία των ΕΦΚΑ και ΤΜΕΔΕ, η ασφάλιση της ιδιότητας κτλ.
  1. Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δίνει –εφόσον υπάρξουν και οι απαραίτητες εξειδικεύσεις- τη δυνατότητα στο επιμελητήριο να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τον εκσυγχρονισμό της τεχνικής δραστηριότητας στη χώρα και τον εξορθολογισμό της τεχνικής παραγωγής, προασπίζοντας το δημόσιο συμφέρον. Υπάρχουν άλλωστε ήδη διαμορφωμένες προτάσεις όπως αυτή της ομάδας εργασίας του κεντρικού ΤΕΕ για την ίδρυση από το επιμελητήριο, φορέα πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων, η οποία έχει επικαιροποιηθεί πρόσφατα από σχετική ομάδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, καθώς και η πρόταση της ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε προκαταρκτικό επίπεδο, για την παροχή πιστοποιήσεων από τα τμήμα. Υλικά και τεχνικές διεργασίες μπορούν επίσης να πιστοποιούνται από φορείς που θα προΐσταται το ΤΕΕ, αντί να αναγκάζονται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται σε αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού .Η βάση για συζήτηση υπάρχει, ας την οργανώσουμε σε αυτή τη θητεία της Α/ΤΕΕ ΤΚΜ.

Σίγουρα οι αποφάσεις-προτάσεις που θα προκύψουν από το διάλογο στο πλαίσιο της λειτουργίας της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ ΤΚΜ, θα πρέπει να έχουν σαν αποδέκτη τα κεντρικά όργανα διοίκησης του επιμελητηρίου. Θεωρούμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε ως τμήμα, και την δική τους λειτουργία, παραγωγικά προς όφελος του κλάδου, καταρχήν με επεξεργασμένες προτάσεις για τα παραπάνω ζητήματα, οι οποίες θα έχουν περάσει από διαδικασίες ωρίμανσης, τόσο τεχνοκρατικά όσο και πολιτικά.

Τέλος προτείνουμε δίμηνη προετοιμασία και διάλογο, για κάθε ένα από τα παραπάνω θέματα, πριν από τη συζήτηση στην ολομέλεια. . Για αυτό το σκοπό προτείνεται με την ευθύνη του προεδρείου της Α/ΤΕΕ ΤΚΜ, να γίνουν και προπαρασκευαστικές  συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων των παρατάξεων για ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων.

( Ενημερωτικά παραθέτουμε για τα μέλη, τα πορίσματα των ομάδων εργασίας

του ΤΕΕ ΤΚΜ για την ανασύσταση των μητρώων

και τη διαδικασία απόδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος

και του ΤΕΕ για την Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας για την άσκηση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Εξειδικεύσεων).

© 2015 Ανασυγκρότηση Μηχανικών: σχεδιάζοντας ένα νέο ΤΕΕ

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account