Ανακοίνωση της Ανασυγκρότησης Μηχανικών 13/10/2017

Φίλοι της Ανασυγκρότησης Μηχανικών μας ενημέρωσαν, ότι κατά το τελευταίο στάδιο έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από το ΤΜΕΔΕ, τους ζητήθηκε να υπογράψουν ανακοίνωση-δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι εκχωρούν τις απαιτήσεις τους από το έργο που αναλαμβάνουν και ότι εξουσιοδοτούν το ΤΜΕΔΕ «να εισπράξει όλες τις πιστοποιήσεις που εκδίδονται κάθε φορά, μέχρι του ποσού της εγγύησης, πλέον τόκων και λοιπών εξόδων, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κατ΄εμού ως οφειλέτη-αναδόχου από προμήθειες της ως άνω εγγυητικής επιστολής ή/και ολική ή μερική κατάπτωση αυτής μετά τόκων και τυχόν εξόδων και λοιπών συμβεβαιούμενων ποσών».

Επίσης τους ζητείται να υπογράψουν σύμβαση εκχώρησης απαίτησης στην οποία ρητά αναφέρεται ότι ο οφειλέτης «εκχωρεί με την παρούσα προς το ταμείο και το εξουσιοδοτεί να εισπράξει όλες τις πιστοποιήσεις που εκδίδονται κάθε φορά και μέχρι του ποσού της εγγύησης πλέον τόκων και τυχόν εξόδων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Ταμείου κατά του οφειλέτη-αναδόχου από προμήθειες της ως άνω εγγυητικής επιστολής ή/και ολική ή μερική κατάπτωση αυτής μετά τόκων και τυχόν εξόδων και λοιπών συμβεβαιούμενων ποσών».

Σε άλλο σημείο της σύμβασης αναφέρεται ότι «ο οφειλέτης παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωμα του για την ανάκληση της πιο πάνω εντολής (της εκχώρησης απαίτησης) μέχρι την ολοσχερή είσπραξη από το ταμείο των απαιτήσεών του από την παραπάνω αιτία, πλέον τόκων, τυχόν εξόδων και λοιπών συμβεβαιούμενων ποσών».

Από τα παραπάνω προκύπτει είτε ότι οι συντάκτες της σύμβασης και της δήλωσης χρησιμοποίησαν ή μετέφεραν λάθος διατυπώσεις από τα προϋφιστάμενα συνοδευτικά έγγραφα , είτε ότι το ΤΜΕΔΕ- άγνωστο βάσει ποιας απόφασής του-, ζητά από τους συναδέλφους την εκχώρηση των πιστοποιήσεων των έργων που αναλαμβάνουν, προκειμένου να τους εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, που είναι απαραίτητες για  την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Η Ανασυγκρότηση στην πρώτη περίπτωση ζητά από το ταμείο να προχωρήσει σε άμεση διόρθωση των κειμένων ενώ στη δεύτερη περίπτωση, διαφωνεί με τους νέους όρους , θα ζητήσει μέσω των θεσμικών διαδικασιών, άμεση ενημέρωση για το ζήτημα και θέτει δημόσια τα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Ποιος και με ποια αρμοδιότητα αποφάσισε τους νέους όρους;
  2. Γιατί η διοίκηση του ταμείου δεν ενημέρωσε έγκαιρα τους συναδέλφους για την αλλαγή των όρων έκδοσης των εγγυητικών επιστολών; Συνειδητοποιούν ορισμένοι τα προβλήματα που ενδεχομένως δημιούργησαν ή θα δημιουργήσουν τις επόμενες μέρες σε συναδέλφους και επιχειρήσεις, που θα αναγκαστούν να αναζητήσουν εγγυήσεις αλλού;
  3. H διοίκηση του τεχνικού επιμελητηρίου γνώριζε για τις αλλαγές και αν ναι, συμφωνεί με αυτές;

Χαρακτηριστικό είναι ότι παρά το γεγονός ότι στην ιστοσελίδα του ταμείου μπορούμε να βρούμε πλήθος ανακοινώσεων για…ενημερωτικές εκδηλώσεις, για το εν λόγω θέμα δεν βρήκαμε τίποτα.

 

©2020 Ανασυγκρότηση Μηχανικών

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account